UOL mocno komplikuje sprawę, jeżeli chodzi o najem okazjonalny. Sama umowa musi być bezwzględnie zawarta na piśmie, co najmniej jeden z załączników do niej musi mieć formę aktu notarialnego (tzw. dobrowolne poddanie się egzekucji), umowę należy bezwzględnie zgłosić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego… Do umowy załącza się jeszcze co najmniej dwa dodatkowe załączniki. Uff…

Dzisiaj napiszę Ci kilka słów o jednym z tych dodatkowych załączników tj. o oświadczeniu właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym innym lokalu.

Zamiarem ustawodawcy było zapewne, aby ułatwić ewentualną eksmisję byłego lokatora, który nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego. 

Zgoda innej osoby na przyjęcie „do siebie” eksmitowanego byłego lokatora miało to zadanie ułatwić.

Wyszło jak zwykle. Ten niepozorny załącznik potrafi przysporzyć wielu problemów, od samej interpretacji kto faktycznie ma go podpisać,  jaką formę powinien on przybrać i czy jest on niezbędny do skutecznego przeprowadzenia przyspieszonej eksmisji.

#1 czy to oświadczenie jest Ci koniecznie potrzebne

Ustawodawca przyjął taką konstrukcję prawną, że jeżeli Wynajmujący w ustawowym terminie zgłosi fakt rozpoczęcia umowy najmu okazjonalnego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, do umowy tej nie stosuje się znacznej części UOL – ustawy szczególnie niekorzystnej dla Wynajmującego (tak stanowi art. 19e UOL).

Owszem, UOL zakłada także, że do umowy najmu okazjonalnego załącza się m.in. tytułowy załącznik, ale w zasadzie milczy, jak należy interpretować sytuację, gdy się tego nie zrobi (art. 19 a UOL).  

Tak jakby ustawodawcę interesowały wyłącznie podatki.

Zdania w tym zakresie wśród prawników są podzielone, ale ja stoję na stanowisku, że nie załączenie załączników wymienionych w UOL do umowy najmu okazjonalnego nie powoduje, że nie mamy zawartej umowy najmu okazjonalnego. Rzeczywiście, nie skorzystamy wówczas  z dobrodziejstwa tzw. przyspieszonej eksmisji, ale o ile zgłosiliśmy fakt rozpoczęcia umowy zatytułowanej jako najem okazjonalny do US w terminie, do umowy tej nie będziemy stosować zasadniczej części UOL, a to moim zdaniem jest tak naprawdę istotą umowy najmu okazjonalnego.

Prawdopodobnie jednak chcesz zawrzeć umowę najmu okazjonalnego z powodu możliwości przeprowadzenia przyspieszonej eksmisji  – poniżej znajdziesz garść informacji o tytułowym oświadczeniu.

#2 kto ma podpisać ten dokument

Czy pod oświadczeniem o zgodzie na zamieszkanie Twojego byłego Najemcy potrzebujesz podpisu wyłącznie właściciela innego lokalu?

Art. 19a ust. 2 pkt 3 stanowi wprost, że to może być także podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

Niby oczywista rzecz, ale w zasadzie prawie za każdym razem wyjaśniam moim Klientom, że podpisującym oświadczenie nie musi być wyłącznie właściciel innego lokalu. Równie dobrze może to być jego najemca (osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, w tym przypadku umowę najmu).

Warto jednak zawsze weryfikować prawdziwość oświadczenia. Jeżeli widnieje pod nim podpis właściciela innego lokalu, poprośmy także o podanie w oświadczeniu numeru księgi wieczystej tego lokalu. Sprawdźmy czy faktycznie mamy do czynienia z właścicielem lokalu – przejrzenie księgi wieczystej to naprawdę kilka chwil.  

Jeżeli jest to inny tytuł prawny niż własność, dobrze by było, abyś uzyskał wgląd do dokumentu, który stanowi podstawę twierdzenia osoby trzeciej o posiadanym tytule prawnym do lokalu.

Co Ci po oświadczeniu Najemcy innego lokalu, któremu za 3 dni kończy się umowa najmu, albo który ma wpisany do umowy najmu kategoryczny zakaz korzystania z lokalu przez inne osoby.

#3 podpis notarialnie poświadczony

UOL przewiduje, że możesz zażyczyć sobie, aby pod tytułowym oświadczeniem znalazł się podpis notarialnie poświadczony.

To rozwiązanie komplikuje sprawę, ponieważ wymaga, aby osoba podpisująca się pod oświadczeniem stawiła się także u notariusza. To nie musi być ten sam notariusz, przed którym Twój najemca podda się egzekucji w zakresie eksmisji. Nie musi, ale może. Można przecież umówić się, że ten załącznik będzie nawet podpisany w tym samym dniu i terminie, co poddanie się dobrowolnej egzekucji.

Nie zmienia to faktu, że żądanie podpisu notarialnie poświadczonego na tytułowym oświadczeniu może zniechęcić Twojego najemcę (lub podpisującego). 

Z drugiej strony, jeżeli nigdy nie widziałeś tej osoby, która podpisuje się pod oświadczeniem, przynajmniej masz pewność, że ktoś trzeci (notariusz) weryfikował tożsamość tej osoby. Poza tym trudniej będzie podważyć prawdziwość takiego oświadczenia, co hipotetycznie może się zdarzyć w przypadku dokumentu opatrzonego zwykłym podpisem.

#4 moc prawna oświadczenia, podsumowanie

Pamiętaj, że nie masz z podpisującym oświadczenie zawartej żadnej umowy. Oświadczenie może być odwołane. To jest największa wada tego rozwiązania. Może spowodować komplikacje np. na etapie egzekwowania eksmisji.

Ustawodawca znowu nie przemyślał tematu. Przewidział tylko, że Twój Najemca powinien przedłożyć Ci w trakcie trwania umowy najmu nowe tytułowe oświadczenie, w ciągu 21 dni od powzięcia wiadomości o utracie możliwości zamieszkania w innym lokalu (art. 19a ust. 3).

Jeżeli taka sytuacja nie nastąpi, można z kolei wcześniej wypowiedzieć Najemcy umowę najmu okazjonalnego (art. 19d ust. 5 UOL) i to w terminie 7 dni.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego to dopiero pierwszy krok do odzyskania kontroli nad mieszkaniem.

Osobiście uważam, że nawet utrata możliwości zamieszkania Twojego byłego Najemcy w innym lokalu np. na etapie eksmisji z Twojego mieszkania nie zmienia za dużo tj. osoba taka winna być wówczas eksmitowana np. do noclegowni, ale wiem, że w praktyce komornicy często inaczej interpretują taką sytuację.

Szkoda, że ustawodawca nie zdecydował się  na rozwiązanie przewidziane przy umowie najmu instytucjonalnego tj. nie przewidział, że aby skorzystać z przyspieszonej eksmisji wystarczy wyłącznie akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Takie rozwiązanie nie dawałoby pola do interpretacji przepisów na niekorzyść Wynajmującego.

Niestety, dodatkowe załączniki w postaci wskazania innego lokalu do zamieszkania na wypadek eksmisji, a nawet zgoda innej osoby na takie rozwiązanie czasem bardziej komplikują sprawę, niż ją ułatwiają.

 

UOL = Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611).